ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมเครื่องจักรกลสูบน้ำเพื่อทำการสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับเพื่อการอุปโภค-บริโภค  การป้องกันอุทกภัยสนับสนุนงานก่อสร้าง  วางแผนควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติการสูบน้ำให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดงบประมาณ  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1  งานตรวจสอบควบคุม

2   งานปฏิบัติการสูบน้ำ

Copyright 2011 ส่วนจักรกล สำนักชลประทานที่ 8
ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.