ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลงานดินเครื่องจักรกลก่อสร้าง  และยานพาหนะให้กับหน่วยงานในความรับผิดชอบของสำนักชลประทาน  ได้แก่  งานขุดลอกคลอง  งานปรับปรุงทางชลประทาน  งานก่อสร้างคันคูน้ำ  งานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง  งานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กงานโครงการพิเศษอื่น ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1  งานปฏิบัติการงานดิน
2   งานปฏิบัติการยานพาหนะ

Copyright 2011 ส่วนจักรกล สำนักชลประทานที่ 8
ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.