มีหน้าที่ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดของสำนักฯ และโครงการชลประทานในเขต กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบโครงข่ายสารสนเทศ เครื่องควบคุมอัตโนมัติ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลังและแสงสว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ รวมถึงให้บริการรับ-ส่งข่าวสารข้อมูล กำหนดช่องทางการสื่อสารและนามเรียกขาน 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและข่าวสารซึ่งเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่าย ประสานงานและสนับสนุนงานทางด้านข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี แนะนำผู้ใช้และให้บริการข้อมูล

 


 

Copyright 2011 ส่วนจักรกล สำนักชลประทานที่ 8
ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.