หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บทบาท            ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 8 มีบทบาทให้การสนับสนุนและบริการเครื่องจักรกลหนัก   เครื่องจักรกลก่อสร้าง   เครื่องจักรกล ไฟฟ้า  เครื่องจักรกลสูบน้ำ  เครื่องมือกล   และยานพาหนะ   เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ  การพัฒนาเมือง และการจัดการน้ำชลประทานของสำนักชลประทาน   รวมถึงหน่วยงานราชการอื่น ๆ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ   เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การอุตสาหกรรมการอุปโภคบริโภค   และแผนจัดการน้ำ เพื่อบรรเทาอุทกภัย และภัยแล้ง         โดยยึดหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) เพื่อให้งานต่าง ๆ สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของกรมชลประทาน ที่ได้กำหนดไว้ (น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เกษตรกรมั่นคั่ง เศรษกิจมั่นคง) 2. หน้าที่ความรับผิดชอบ           ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทาน    มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบให้คำแนะนำในการวางแผนปฏิบัติการซ่อมสร้างดัดแปลงแก้ไข  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  เครื่องมือกล   เครื่องสูบน้ำ   ยานพาหนะ   เครื่องจักรกลไฟฟ้า  ประปา  และเครื่องมือสื่อสาร  เพื่อสนับสนุนงานในหน้าที่ของสำนักชลประทาน  ควบคุมเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้าง  โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพิเศษอื่น ๆ  และก่อสร้าง  คันคูน้ำ  การปรับปรุงรักษาทางชลประทาน    การถ่ายทอดเทคโนโลยี  ให้กับเจ้าหน้าที่งานช่างกลของโครงการต่าง ๆ และกลุ่มผู้ใช้น้ำรวมทั้งการใช้เครื่องจักรกล   การผลิตการติดตั้งอุปกรณ์บังคับน้ำ  ออกแบบดัดแปลงอุปกรณ์บังคับน้ำเครื่องจักรกล  ให้เหมาะสม  กับสภาพภูมิประเทศในเขตสำนักชลประทาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถรองรับภารกิจของกรมชลประทาน  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น   ที่เกี่ยวข้องตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   แบ่งออกเป็น  5  ฝ่าย คือ              ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล            มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนการใช้เครื่องจักรกล  จัดทำประมาณการ  บริหารและพัฒนาเครื่องจักรกล ด้านวิศวกรรม  ออกแบบ ดัดแปลงอุปกรณ์บังคับน้ำ - เครื่องจักรกล  ให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ รวมทั้ง ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ของงานช่างกลในหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักชลประทาน และกลุ่มผู้ใช้น้ำ  เพื่อให้เกิดการใช้เครื่องจักรกลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล   ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย             ฝ่ายปฏิบัติการช่างกล            มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมการซ่อมสร้าง ดัดแปลงแก้ไขการผลิตการติดตั้งเครื่องกว้านบานระบาย  อุปกรณ์บังคับน้ำ  ควบคุมการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลก่อสร้าง  เครื่องมือกล  เครื่องจักรกลสูบน้ำ  เครื่องจักรกลงานดิน  ยานพาหนะ  เครื่องจักรกลไฟฟ้า  ประปา  ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  ในเขตสำนักชลประทาน  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย             ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน             มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลงานดิน  เครื่องจักรกลก่อสร้าง  และยานพาหนะ  ให้กับหน่วยงานในความรับผิดชอบของสำนักชลประทาน  ได้แก่  งานขุดลอกคลอง  งานปรับปรุงทางชลประทาน  งานก่อสร้างคันคูน้ำ  งานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง  งานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก  งานโครงการพิเศษอื่น ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย             ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ           มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมเครื่องจักรกลสูบน้ำ  เพื่อทำการสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร  สำหรับเพื่อการอุปโภค-บริโภค  การป้องกันอุทกภัย  สนับสนุนงานก่อสร้าง  วางแผนควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติการสูบน้ำให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และประหยัดงบประมาณ  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย             ฝ่ายสื่อสาร            มีหน้าที่ในการวางแผน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารให้บริการข่าวสาร  เรียกขาน  รวมทั้งประสานงานข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ           การแบ่งงานภายในฝ่าย  ต่าง ๆ ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล           1.   งานวางแผนการใช้เครื่องจักรกล           2    งานจัดทำประมาณการ           3    งานบริหารและพัฒนาเครื่องจักรกล           4     งานออกแบบดัดแปลงอุปกรณ์           5     งานควบคุมตรวจสอบ ฝ่ายปฏิบัติการช่างกล           1  งานซ่อมสร้างอุปกรณ์           2  งานซ่อมยานพาหนะ           3  งานซ่อมเครื่องจักรกล           4   งานไฟฟ้า ประปา ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน             1  งานปฏิบัติการงานดิน           2   งานปฏิบัติการยานพาหนะ ฝ่ายสื่อสาร           1   งานซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร           2    งานบริการสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ           1  งานตรวจสอบควบคุม           2   งานปฏิบัติการสูบน้ำ                          

Copyright 2011 ส่วนจักรกล สำนักชลประทานที่ 8
ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.